Myrestaurantpal.com

Main Content

ความหมายของการกินเจ

     คำว่า “กินเจ” คือ ไม่คาว หรือถ้าแปลตามตัว จะหมายถึง การรับประทานอาหาร ก่อนเที่ยงวัน ซึ่งในความหมาย ของชาวพุทธ ก็คือการรักษาศีล นั่นเอง อาหารเจ จึงเกิดขึ้นเนื่องมาจาก การถืออุโบสถศีล ของพุทธศาสนิกชน ฝ่ายมหายาน ที่ไม่กินเนื้อสัตว์ ด้วยเหตุนี้ การกินอาหารเจ จึงไม่นิยมรับประทาน เนื้อสัตว์ แต่ในปัจจุบันการกินเจ ถึงแม้ว่าจะ รับประทานอาหาร ทั้ง 3 มื้อ แต่ไม่รับประทานอาหาร ที่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์อยู่ด้วยก็ยังเรียกว่า “กินเจ” ดังนั้น หากพุทธศาสนิกชนที่ ต้องการบำเพ็ญธรรม ด้วยการกินเจ ก็ต้องตั้งตนอยู่ใน ศีลธรรมอันดีงามด้วย ถึงจะเรียกว่าเป็น การกินเจที่แท้จริง

     ในการปรุงอาหารเจนั้น ต้องไม่มีเนื้อสัตว์ และต้องเป็นอาหาร ที่ปรุง มาจากพืชผักผลไม้ล้วนๆ ที่สำคัญ ต้องไม่มี ส่วนผสมของเครื่องเทศ 5 อย่าง ซึ่งได้แก่ หัวหอม กระเทียม กุ้ยฉ่าย หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน)  และใบยาสูบ

การกินเจ ในปัจจุบันสามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • การกินเจในช่วงเทศการกินเจ จะมีระยะเวลา 9 วัน คือ ช่วงวันขึ้น 1 ค่ำจนกระทั่งถึงวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินของชาวจีน ปัจจุบันจะมีผู้ที่นิยม กินเจในช่วงเทศการกินเจ เป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ เกิดธุรกิจ การทำอาหารเจออกมาจำหน่าย มากมาย อีกทั้งยังได้ สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ตามที่รางกายของคนเราต้องการ อีกด้วย
  • การกินเจ ที่มีการละเว้นหรือการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ เป็นประจำทุกวัน ทั้ง 3 มื้อ

การปฏิบัติตนในช่วงกินเจ

  • เว้นจาการฆ่าสัตว์
  • งดการรับประทานอาหารที่ทำมาจากสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ น้ำมันที่ได้มาจากสัตว์ ฯลฯ
  • เว้นจาการรับประทานอาหารที่มีรสจัด
  • ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
  • ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม
  • ไม่ปรุงอาหารด้วยเครื่องเทศ ที่มีกลิ่นแรง
  • ถ้าเป็นไปได้ควรนุ่งขาวห่มขาว รักษาศึล 5 หรือศีล 8 ก็จะเป็นการดีมาก

อาหารเจ